DANE OSOBOWE PRZETWARZANIE W TRYBIE DODO W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI w LEGIONOWIE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości ( Dz. U. z 2019 r., poz.125) - dalej ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680 – ustawa DODO informujemy, że:

 

1.    Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Legionowie

  • adres: ul. Jagiellońska 26B, 05-120 Legionowie. 

2.    Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Pani Agata Fila-Nodzykowskai, e-mail: iod.kpp_legionowo@ksp.policja.gov.pl.

3.    Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4.    Prawa osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680:

  1. prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych. Skargę można złożyć w formie pisemnej w siedzibie UODO: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej za pomocą strony internetowej https://uodo.gov.pl/pl.
  2. prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby w sytuacjach przewidzianych prawem.

Metryczka

Data publikacji : 19.12.2019
Data modyfikacji : 02.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Legionowie
Osoba udostępniająca informację:
asp.sztab. Norbert Miłosz
Osoba modyfikująca informację:
Norbert Miłosz
do góry