Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Legionowie

Komenda Powiatowa Policji w Legionowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.Data publikacji strony internetowej: 2018.03.15Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.05.31Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:- pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,- nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17.Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.  

Ułatwienia dostępu

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Legionowie może być obsługiwana bez użycia myszki. Nawigacja odbywa się za pomocą klawisza Tab (Shift +Tab) Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.Strona posiada wersję wysoki kontrast. Zmiana rozmiaru strony Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Próbując powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:Firefox, Chrome, Internet Explorer: [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie jest kom. Tomasz Borczyński, e-mail: tomasz.borczynski@ksp.policja.gov.pl, telefon: 47 72 48 250, 47 72 48 305.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z kom. Justyną Stopińską adres poczty elektroniczne: oficer.prasowy.legionowo@ksp.policja.gov.pl. numer telefonu 47 72 48 331.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.

 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Link do strony internetowej: http://kpplegionowo.policja.waw.pl/  

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Legionowie, ul. Jagiellońska 26B

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Jagiellońskiej 26B w Legionowie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Do wejścia głównego prowadzą schody. Po prawej stronie przy schodach  znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Po lewej stronie drzwi  znajduje się dzwonek przywoławczy.W holu głównym na wprost znajduje się recepcja. Służba dyżurna nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. W tym miejscu znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego.Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni znajdującej się w lewej części holu, poruszają się po terenie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Policji(osoby wprowadzającej). Przejście z holu głównego  do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z elektroniczną kontrolą wejścia, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.Interesanci mogą być obsłużeni w holu znajdującymi się za głównym wejściem do budynku lub wyznaczonym pomieszczeniu na parterze jednostki Policji.Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku z wyłączeniem toalety przy holu głównym, która jest do tego przystosowana. Przed budynkiem, na parkingu od ul. Jagiellońskiej wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

LINK DO LOKALIZACJI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w LEGIONOWIE  -  MAPY GOOGLE  

PODLEGŁE JEDNOSTKI POLICJI

Komisariat Policji w Jabłonnie, ul. Modlińska 102B

Siedziba Komisariatu Policji w Jabłonnie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Modlińska 102B w Jabłonnie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku, dodatkowo od ul. Modlińskiej widoczne są drogowskazy kierujące do budynku komisariatu Policji.Do wejścia głównego prowadzą schody. Po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Po prawej stronie drzwi w przedsionku znajduje się dzwonek przywoławczy. W holu głównym na wprost znajduje się recepcja. Służba dyżurna nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. W tym miejscu znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego.Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni znajdującej się w lewej części holu, poruszają się po terenie Komisariatu Policji w Jabłonnie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Policji (osoby wprowadzającej). Przejście z holu głównego  do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z elektroniczną kontrolą wejścia, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.Interesanci mogą być obsłużeni w holu znajdującymi się za głównym wejściem do budynku lub wyznaczonym pomieszczeniu na parterze jednostki Policji.Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku z wyłączeniem toalety przy holu głównym, która jest do tego przystosowana. Przed budynkiem, na parkingu od ul. Modlińskiej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

LINK DO LOKALIZACJI KOMISARIATU POLICJI w NIEPORĘCIE  -  MAPY GOOGLE

Komisariat Policji w Nieporęcie, ul. Wojska Polskiego 3

Siedziba Komisariatu Policji w Nieporęcie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Wojska Polskiego 3 w Nieporęcie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku, dodatkowo od ul. Wojska Polskiego widoczne są drogowskazy kierujące do budynku komisariatu Policji.Do wejścia głównego prowadzą schody. Brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.Po wejściu po schodach i przejściu przez drzwi po lewej stronie znajduj się pomieszczenie służby dyżurnej. Służba dyżurna nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. W tym miejscu znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego.Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni znajdującej się w lewej części holu, poruszają się po terenie Komisariatu Policji w Nieporęcie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Policji (osoby wprowadzającej). Przejście od wejścia głównego  do dalszej części obiektu zabezpieczone jest kratą z elektroniczną kontrolą wejścia, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.Interesanci mogą być obsłużeni na parterze za głównym wejściem do budynku.Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu od ul. Wojska Polskiego nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

LINK DO LOKALIZACJI KOMISARIATU POLICJI w NIEPORĘCIE  -  MAPY GOOGLE

Komisariat Policji w Serocku, ul. Pułtuska 7

Siedziba Komisariatu Policji w Serocku, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. ul. Pułtuska 7 w Serocku. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku, dodatkowo od ul. Pułtuskiej widoczne są drogowskazy kierujące do budynku komisariatu Policji.Do wejścia głównego prowadzą schody. Po lewej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Po prawej stronie drzwi w przedsionku znajduje się dzwonek przywoławczy.W holu głównym po lewej stronie znajduje się recepcja. Służba dyżurna nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. W tym miejscu znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego.Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni znajdującej się w lewej części holu, poruszają się po terenie Komisariatu Policji w Serocku w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Policji (osoby wprowadzającej). Przejście z holu głównego  do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z elektroniczną kontrolą wejścia, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.Interesanci mogą być obsłużeni w holu znajdującymi się za głównym wejściem do budynku lub wyznaczonym pomieszczeniu na parterze jednostki Policji.Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku z wyłączeniem toalety przy holu głównym, która jest do tego przystosowana. Przed budynkiem, na parkingu od ul. Pułtuskiej nie wyznaczono  miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

LINK DO LOKALIZACJI KOMISARIATU POLICJI w SEROCKU  -  MAPY GOOGLE

Komisariat Policji w Wieliszewie,  Al. Solidarności 25

Siedziba Komisariatu Policji w Wieliszewie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na Al. Solidarności 25 w Wieliszewie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.Do wejścia głównego prowadzą schody. Po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Po prawej stronie drzwi w przedsionku znajduje się dzwonek przywoławczy.W holu głównym na wprost znajduje się recepcja. Służba dyżurna nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. W tym miejscu znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego.Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni znajdującej się w lewej części holu, poruszają się po terenie Komisariatu Policji w Wieliszewie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Policji (osoby wprowadzającej). Przejście z holu głównego  do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z elektroniczną kontrolą wejścia, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.Interesanci mogą być obsłużeni w holu znajdującymi się za głównym wejściem do budynku lub wyznaczonym pomieszczeniu na parterze jednostki Policji.Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku z wyłączeniem toalety przy holu głównym, która jest do tego przystosowana. Przed budynkiem, na parkingu od   Al. Solidarności nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

LINK DO LOKALIZACJI KOMISARIATU POLICJI w WIELISZEWIE  -  MAPY GOOGLE

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 23.09.2020
Data modyfikacji : 28.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Legionowie
Osoba udostępniająca informację:
Norbert Miłosz
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Stopińska
do góry