Działalność kontrolna - Kontrole - Komenda Powiatowa Policji w Legionowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Działalność kontrolna

Działalność kontrolna Zespołu Kontroli

Komendy Powiatowej Policji w Legionowie w 2008 r.

 
 I.Organizacja Zespołu Kontroli KPP w Legionowie w 2008 r.
 
           Zespół Kontroli Komendy Powiatowej Policji w Legionowie jest komórką podporządkowaną bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu Policji w Legionowie, zakres jej działania został określony w Regulaminie KPP z dnia 12.03.2007 r. (z póź. zm.).
Do podstawowych zadań Zespołu Kontroli KPP należy prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie realizacji ustawowych zadań Policji, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przestrzegania przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej.
Komórka kontroli KPP w Legionowie – Inspektorat Komendanta Powiatowego Policji z dniem 1 grudnia 2008 roku została przekształcona w Zespół Kontroli Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. W skład komórki wchodzą trzy etaty. Do prowadzenia poszczególnych kontroli, na podstawie decyzji Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie.
 
 II.  Działalność kontrolna Zespołu Kontroli Komendy Powiatowej Policji w Legionowie w 2008 r.
 
Działalność kontrolna Zespołu Kontroli KPP realizowana była w oparciu o zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie plan kontroli l.dz. KPP-i-853/07 przez policjantów i pracowników zespołu, jak też przy współudziale funkcjonariuszy z innych komórek organizacyjnych jednostki:
1.   Sekcji Prewencji
2.   Sekcji Kryminalnej
Zespół Kontroli Komendy Powiatowej Policji w Legionowie w 2008 roku przeprowadził 5 kontroli, w tym:
1.   Kontrole problemowe – 4
2.   Kontrola doraźna – 1                                       
Zrealizowano wszystkie zaplanowane kontrole, obejmując nimi 26 podmiotów.
 
Kontrole problemowe
 
1.   Ocena zgodności postępowania z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania, ewidencjonowania i zabezpieczania broni policjantów oraz sprzętu znajdującego się na ich indywidualnym wyposażeniu. Prawidłowość prowadzenia spraw poszukiwawczych osób zgłoszonych jako zaginione. Kontrola problemowa, której poddano pięć podmiotów.
2.   Ocena zgodności postępowania z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania, ewidencjonowania i zabezpieczania dowodów rzeczowych. Ocena stopnia realizacji postanowień zawartych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów wykonawczych. 
 
Kontrola doraźna
 
1.    Ocena terminowości załatwiania spraw, rozliczania pracowników oraz archiwizacji dokumentów.
 
W wyniku przeprowadzonych przez Zespół Kontroli Komendy Powiatowej Policji w Legionowie w 2008 roku kontroli sformułowano wnioski o ponowne zapoznanie policjantów i pracowników z przepisami normującymi kontrolowane zagadnienia oraz polecono Kierownikom podległych jednostek i komórek organizacyjnych zwiększenie nadzoru nad pracą podległych osób.
Niezależnie w 2008 roku Zespół Kontroli KPP w Legionowie przeprowadził 41 postępowań sprawdzająco - wyjaśniających w ramach, których czynnościami objęto 57 policjantów. Na ich podstawie wszczętych zostało 16 postępowań dyscyplinarnych. W sześciu przypadkach, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza Policji, skierowano materiały do Prokuratury Rejonowej w Legionowie z wnioskiem o zajęcie stanowiska procesowego. W jednym przypadku skierowano do Wydziału Finansów i Budżetu KSP pismo z informacją o nienależnym pobieraniu przez funkcjonariusza tutejszej komendy świadczeń socjalnych w postaci równoważnika za brak mieszkania, ekwiwalentu za jednorazowy przejazd i dopłaty do wypoczynku. W 17 przypadkach z winnymi naruszenia dyscypliny służbowej przeprowadzone zostały rozmowy dyscyplinujące.
W 2008 roku do Zespołu Kontroli KPP w Legionowie wpłynęło 69 skarg i 2 wnioski, które były rozpatrywane przez policjanci zespołu.  Ogółem w 2008 roku czynności wykonane przez Zespół Kontroli potwierdziły 2 skargi.
Ponadto w 2008 roku policjanci Zespołu Kontroli KPP w Legionowie, w związku z otrzymanymi informacjami o wypadkach pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, brali udział w pracach komisji powypadkowych. Łącznie przeprowadzili 15 postępowań powypadkowych.

Metryczka

Data publikacji : 02.06.2009
Data modyfikacji : 02.06.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Legionowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Kontroli - Robert Łukasiuk
Osoba udostępniająca informację:
asp.sztab. Norbert Miłosz
Osoba modyfikująca informację:
asp.sztab. Norbert Miłosz
do góry