Pozwolenia na broń - Komenda Stołeczna Policji - Komenda Powiatowa Policji w Legionowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Stołeczna Policji

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pozwolenia na broń

Pozwolenia na broń dla osób fizycznych

Termin ważności badań lekarskich i psychologicznych kończy się po 5 latach. Do tego czasu posiadacze palnej broni bojowej i gazowej muszą je uaktualnić i dostarczyć Policji. Obowiązek ten dotyczy prawie 40 tysięcy warszawiaków.

Zgodnie z zapisem w ustawie o broni i amunicji  (art. 15 ustęp 4) posiadacze broni palnej (gazowej i ostrej) są zobowiązani do przedstawienia aktualnych orzeczeń z badań lekarskich i badań psychologicznych. Niestety większość osób zostawia na ostatnią chwilę takie sprawy. Dotychczas tylko 1000 osób z 40 000 zobowiązanych dostarczyło takie orzeczenia. Dlatego też wszystkich zainteresowanych z terenu Warszawy i powiatów okołowarszawskich prosimy o dostarczanie orzeczeń do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji, ul. Nowolipie 2 (wejście od ul. Nowolipki) do 20 marca 2005 roku. Orzeczenia te można dostarczyć w każdy poniedziałek w godzinach 13.00-18.00 oraz od wtorku do czwartku w godzinach 10.00-14.00 (tel. 603-74-34). Można również dostarczyć je pocztą. Niedostarczenie badań skutkuje wszczęciem postępowania o cofnięcie pozwolenia na broń.


Pozwolenia na broń dla przedsiębiorców

Zasady przydzielania broni palnej przez Komendanta Stołecznego Policji dla przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji.I. Ochrona obszarów, obiektów i urządzeń, umieszczonych w ewidencji wojewody:

1. Aktualna koncesja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia określająca zakres i formy ich prowadzenia - art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. nr 145, poz. 1211 ze zm.).
2. Oświadczenie, z którego wynika, że ubiegający się o broń przedsiębiorca posiadający koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia określającą zakres i formy ich prowadzenia będzie chronił obiekt, który podlega obowiązkowej ochronie na którym wymagana jest ochrona wykonywana przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną - § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. nr 113, poz. 730 ze zm.).
3. Protokół potwierdzający, że miejsce i sposób zabezpieczenia broni i amunicji spełnia wymogi prawa określone w § 10, 11 i 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. nr 113, poz. 730 ze zm.).
4. Kopie umów (oryginały tych umów do wglądu) zawartych na świadczenie usług ochrony osób i mienia, celem sporządzenia kopii - § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. nr 113, poz. 730 ze zm.).

II. Ochrona obszarów, obiektów i urządzeń nie umieszczonych w ewidencji wojewody:

1. Aktualna koncesja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia określająca zakres i formy ich prowadzenia - art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114, poz. 740 z późn. zmianami).
2. Dokument regulujący m. in.:
- charakter (rodzaj) chronionego obiektu,
- analiza stanu potencjalnych zagrożeń,
- dane dotyczące specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej a w tym stan etatowy, rodzaj i ilość uzbrojenia oraz sposób zabezpieczenia broni i amunicji,
- zasady organizacji i wykonywania ochrony obiektu, zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. nr 113, poz. 730 ze zm.).
3. Zasady organizacji ochrony muszą być zaakceptowane przez zleceniodawcę - § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.
4. Protokół potwierdzający, że miejsce i sposób zabezpieczenia broni i amunicji spełnia wymogi prawa określone w § 10, 11 i 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. nr 113, poz. 730 ze zm.).
5. Kopie umów (oryginały do wglądu) zawartych na świadczenie usług ochrony osób i mienia celem wykonania - § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. nr 113, poz. 730 ze zm.).

III. Ochrona osób

1. Aktualna koncesja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia określająca zakres i formy ich prowadzenia - art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r., o ochronie osób i mienia (Dz.U. nr 114, poz. 740 z późn. zmianami).
2. Dokument regulujący zasady organizacji ochrony osób (konkretnego kontraktu lub ogólne zasady realizacji ochrony) z których wynikają zasady przechowywania broni w trakcie wykonywania usługi, liczbę i rodzaj broni niezbędnej do wykonania usługi, postępowanie pracowników ochrony w związku z koniecznością użycia tej broni poza chronionym obiektem w rozumieniu przepisów art. 25 KK - § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. nr 113, poz. 730 ze zm.). Dokument musi potwierdzać, że podmiot wykonujący ochronę będzie ją sprawował zgodnie z przepisami prawa określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. nr 114, poz. 740 z późn. zmianami).
3. Zasady organizacji ochrony muszą być zaakceptowane przez zleceniodawcę - § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. nr 113, poz. 730 ze zm.).
4. Protokół potwierdzający, że miejsce i sposób zabezpieczenia broni i amunicji spełnia wymogi prawa określone w § 10, 11 i 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. nr 113, poz. 730 ze zm.).
5. Kopie umów (oryginały tych umów do wglądu) zawartych na świadczenie usług ochrony osób i mienia § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. nr 113, poz. 730 ze zm.).

IV. Ochrona wartości pieniężnych transportowanych przez przedsiębiorców

1. Aktualna koncesja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia określająca zakres i formy ich prowadzenia - art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r., o ochronie osób i mienia (Dz.U. nr 114, poz. 740 z późn. zmianami).
2. Kopie umów (oryginały do wglądu) zawartych na świadczenie usług ochrony osób i mienia § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. nr 113, poz. 730 ze zm.).
3. Protokół potwierdzający, że miejsce i sposób zabezpieczenia broni i amunicji spełnia wymogi prawa określone w § 10, 11 i 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. nr 113, poz. 730 ze zm.).
4. Dokument regulujący zasady organizacji konwojów obowiązujący w danej firmie. Dokument musi potwierdzać, że podmiot wykonujący ochronę będzie ją sprawował zgodnie z przepisami prawa określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. nr 114, poz. 740 z późn. zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem postanowień art. 37 oraz przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r., w sprawie zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. nr 129, poz. 858 z późn. zmianami) - zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. nr 113, poz. 730 ze zm.).

V. Grupy interwencyjne

1. Aktualna koncesja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia określająca zakres i formy ich prowadzenia - art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r., o ochronie osób i mienia (Dz.U. nr 114, poz. 740 z późn. zmianami).
2. Protokół potwierdzający, że miejsce i sposób zabezpieczenia broni i amunicji spełnia wymogi prawa określone w § 10, 11 i 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. nr 113, poz. 730 ze zm.).
3. Dokument regulujący zasady organizacji pracy grupy interwencyjnej obowiązujący w danej firmie z których wynikają:
- zasady przechowywania oraz wydawania broni na potrzeby załóg interwencyjnych w tym uwzględniające tryb przekazywania broni poszczególnym zmianom w trakcie wykonywania usługi,
- liczbę i rodzaj broni niezbędnej do wykonania usługi w kontekście liczby sektorów obszarów lub stref wykonywania usług przez uzbrojoną grupę interwencyjną,
- zasady postępowania pracowników ochrony w związku z koniecznością użycia tej broni w chronionym obiekcie,
- zasady postępowania pracowników ochrony w związku z koniecznością użycia tej broni poza chronionym obiektem w rozumieniu przepisów art. 25 KK, przez uzbrojone grupy interwencyjne,
- algorytmy podejmowania interwencji w typowych sytuacjach kryzysowych (napad, włamanie itp.)
zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. nr 113, poz. 730 ze zm.). Dokument musi potwierdzać, że podmiot wykonujący ochronę będzie ją sprawował zgodnie z przepisami prawa określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. nr 114 poz. 740 z późn. zmianami).
4. Kopie umów (oryginały do wglądu) zawartych na świadczenie usług ochrony osób i mienia z których wynika konieczność ochrony przez uzbrojoną grupę interwencyjną (co najmniej jedna aktualna umowa z której wynika konieczność wykonywania ochrony przez uzbrojoną grupę interwencyjną w danym sektorze, obszarze lub strefie) - § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r., w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. nr 113, poz. 730 ze zm.).
Zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz. U. 2006 poz.1635), wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć stosowne należności tytułem opłat i kosztów postępowania administracyjnego:

- 17,00 zł za zaświadczenie uprawniające do nabycia broni, oraz
- 1193,00 zł za pozwolenie na broń dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,
- 82,00 zł za zezwolenie na zakup amunicji.

Opłaty na konto Bank Pekao S.A. V Oddział w Warszawie
Nr 45 -1240 1066 - 1111 0010 0317 1881 Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Metryczka

Data publikacji : 13.05.2009
Data modyfikacji : 20.05.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Legionowie
Osoba udostępniająca informację:
asp.sztab. Norbert Miłosz
Osoba modyfikująca informację:
asp.sztab. Norbert Miłosz
do góry