Informacje ogólne - Praca w Służbie Cywilnej - Komenda Powiatowa Policji w Legionowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Służbie Cywilnej

Informacje ogólne

ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORU DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ REGULUJE
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

Zgodnie z art. 4. ww. Ustawy w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

1.    jest obywatelem polskim*,
2.    korzysta z pełni praw publicznych,
3.    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4.    posiada kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej,
5.    cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
*Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku pracy, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.
 
Komendant Powiatowy Policji w Legionowie organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy upowszechniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na tablicy ogłoszeń w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie.
 
Ogłoszenia o naborze do służby cywilnej, zamieszczane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady http://bip.kprm.gov.pl
 
Dokumenty należy składać:

Komenda Powiatowa Policji w Legionowie
Zespół ds. Kadr i Szkolenia
05 – 120 Legionowo
ul. Jagiellońska 26B
 
Termin składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Po upływie ww. terminu lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne
w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie
Ul. Jagiellońska 26B, a także przez opublikowanie jej w Biuletynie.
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest komisyjnie z zastosowaniem metod i technik selekcji. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu wyłonienie do zatrudnienia najlepszego kandydata.
 
Z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
 
o   określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
o   informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
o   uzasadnienie dokonanego wyboru.
 
Informacje o wyniku naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 
LISTA BŁĘDÓW NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH PRZEZ KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W KORPUSIE SŁUZBY CYWILNEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LEGIONOWIE
 
o   oferta pracy kandydata wpłynęła po terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego),
o   oferta nie spełnia wymogów formalnych, m.in.: jest niekompletna (brakuje wymaganych w ogłoszeniu dokumentów lub brakuje własnoręcznie podpisanych oświadczeń),
o   osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do naboru nie posiada wymaganego w ogłoszeniu wykształcenia,
o   zgłoszona oferta pracy nie wskazuje konkretnego stanowiska i numeru ogłoszenia.
 
WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU 47 724-82-04 i  47 724-82-43.

Metryczka

Data publikacji : 14.05.2009
Data modyfikacji : 17.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Legionowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół ds. Kadr i Szkolenia - Marzena Zawadzka
Osoba udostępniająca informację:
asp.sztab. Norbert Miłosz
Osoba modyfikująca informację:
Norbert Miłosz
do góry